top of page

INJECTION PUMP LINE-UP

MAGNET VV 2.png

MAGNET VALVE

安装在机械式燃料喷射装置上的燃料切断/供应阀。
利用电磁体原理,以电源认可与否阀门开/闭运转。

动作温度范围

额定电压

-30℃ ~ 130℃

DC 12/24V

TPU 2.png

TACHO PICK UP

感知发动机转速(RPM)的机械式传感器。
通过TACHO METER传递给TACHO METER,让用户了解发动机的现在状态。

动作温度范围

压范围

额定电压

-40℃ ~ 120℃

DC 9V ~ 16V

DC 12V

POTENTIO METER 2.png

POTENTIO METER

利用可变电阻原理,确认机械式燃料喷射装置的喷射量调节器具开闭量的传感器。

动作温度范围

额定电压

消费电流

-30℃ ~ 130℃

DC 5V

3mA 以下

bottom of page